Algemene Voorwaarden  

 

laatst gewijzigd op 01-03-2024


Artikel 1: Identificatie

Dotolina, een vennootschap onder firma (VOF), is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 75515806 en het BTW-identificatienummer is NL860309563B01. De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd te Europalaan 2c a3.12, 3526 KS Utrecht, Nederland. De onderneming is bereikbaar via het e-mailadres contact@dotolina.com en telefonisch op het nummer +31 687958107. Het bankrekeningnummer van Dotolina is NL02 BUNQ 2038 4115 73.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

2.1 De huidige Algemene Voorwaarden regelen alle rechtsbetrekkingen tussen Dotolina, haar cliënten en derde partijen.

2.2 Algemene voorwaarden van de cliënt worden nadrukkelijk uitgesloten.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Sluiting van de Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de cliënt de offerte van Dotolina schriftelijk, per e-mail of fax heeft aanvaard.

3.2 Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het ogenblik dat Dotolina haar prestaties aanvat op basis van handelingen die door of namens de cliënt zijn verricht.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Dotolina behoudt zich het recht voor de overeenkomst naar eigen goeddunken uit te voeren en hiervoor door haar aangeduide derden in te schakelen.

4.2 Dotolina heeft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

4.3 Bij een overeenkomst bestaande uit verscheidene deelprestaties is Dotolina niet verplicht een deel ervan uit te voeren tegen een evenredig deel van de totaalprijs.

 

Artikel 5: Honorarium, Betalingsmodaliteit en Betalingstermijn

5.1 Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele administratie-, transport- en verzendkosten.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Dotolina berekend op basis van het aantal door de cliënt gepresteerde uren, vermenigvuldigd met de gebruikelijke uurtarieven van Dotolina.

5.3: Dotolina is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een factuur te sturen voor een bedrag gelijk aan 50% van het totale overeengekomen honorarium. Het resterende bedrag zal worden gefactureerd na volledige uitvoering van de overeenkomst.

5.4 De cliënt dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de cliënt de factuur niet binnen deze termijn voldoet, is Dotolina gerechtigd vanaf de 15e dag na de factuurdatum wettelijke rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, inclusief kosten voor incassobureaus, advocaten en gerechtskosten, voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6: Leveringstermijnen

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringstermijnen indicatief en niet bindend.

6.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op (schade)vergoeding.

 

Artikel 7: Wijziging in de Overeenkomst en Meerwerk

7.1 Wanneer er wijzigingen in de overeenkomst nodig zijn, treden partijen met elkaar in overleg.

7.2 Na een wijziging kan Dotolina de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding verhogen en eventuele bijkomende kosten doorbelasten aan de cliënt.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de Cliënt

8.1 De cliënt is verplicht alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te treffen om een tijdige en correcte uitvoering van de werkzaamheden door Dotolina mogelijk te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlenen van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige informatie en materialen.

8.2 De verantwoordelijkheid voor de naleving van de regelgeving en het gebruik van het door Dotolina geleverde materiaal berust bij de cliënt. De eventuele kosten en risico’s die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de cliënt.

8.3 De cliënt is verplicht om Dotolina tijdig op de hoogte te stellen van omstandigheden die een materieel negatief financieel effect kunnen hebben op de werkzaamheden die Dotolina voor de cliënt uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlagen van het budget van de cliënt voor communicatiebelangen.

 

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten en Gebruiksrechten

9.1 Dotolina behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van haar werkzaamheden en het door haar geleverde materiaal.

9.2 De cliënt mag het geleverde materiaal enkel gebruiken op de manier die schriftelijk is overeengekomen.

9.3 Het materiaal mag niet worden aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dotolina.

9.4 Het materiaal mag niet worden overgedragen aan derden zonder toestemming van Dotolina.

9.5 Bij ongeoorloofd gebruik van het materiaal is de cliënt een vergoeding verschuldigd aan Dotolina.

 

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten over de resultaten van de werkzaamheden of facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend bij Dotolina.

10.2 Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 De totale aansprakelijkheid van Dotolina voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Dotolina heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid van Dotolina is ontstaan.

11.2 De cliënt vrijwaart Dotolina tegen aanspraken van derden.

 

Artikel 12: Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Indien geen specifieke duur voor de samenwerking is overeengekomen en de samenwerking meer dan zes maanden heeft voortgeduurd, is een opzegtermijn van ten minste zes maanden van toepassing.

12.2 Indien de cliënt failliet wordt verklaard of op enige andere wijze tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Dotolina, heeft Dotolina het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Artikel 13: Overige Bepalingen

13.1 Partijen mogen hun rechten of verplichtingen niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

13.2 Alle informatie van de andere partij wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag niet aan derden worden verstrekt.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht, en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

13.4 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om de ongeldige bepalingen te vervangen door geldige bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de ongeldige bepalingen.

13.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een geschil over de interpretatie of betekenis van één of meer termen of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.